МENU

INDUSTRI GRAFIKE
─ 1944 ─


Shtypje me cilësi
të lartë.

Kiro Dandaro Icon

PRODHIME

AMBALLAZHË FLEKSIBILE

Fleksografija (ose shkurtimisht Flekso shtypi) është forma e shypit që përdor pllaka flekso relieve. Ajo në fakt është verzion modern i shtypit të lartë, i cili mundet të përdoret për të shtypur supstrate nga të gjitha llojet, duke kyçur edhe plastikën, filmat nga metali, celofanin dhe letrën. Përdoret për shtypjen e llojeve të ndryshme të amballazheve për ushqim, si dhe për të gjitha llojet e tjera të amballazheve.

Disponojmë me cilësi të lartë dhe sistem komplet të digjitalizuar për përpunim dhe montim të pllakave për të shtypur.

Disponojmë me tehnologji moderne të shtypit të thellë që përdor cilindrër, të cilit me laser dhe me precizitet i gravohen qeliza, të cilat janë të afta ta mbajnë ngjyrën, madhësinë dhe kallëpin e shtypit. Mbi to pasqyrohet dizajni i dëshiruar, me ndihmën e shtypypjes dhe efektit kapilar. Mandej vijon laminirimi, konfekcionimi dhe parafinimi i amballazhës sipas dëshirës të konsumuesit final.

SHTYP I SIGURIAR

Nëse sigurimi Ju është prioritet i shtypit, shtypshkronja jonë Ju është partner i përkryer. Qëllimi tonë është të Ju furnizojë standart të lartë në sigurim të shtypit të dokumentave me dizajn inovativ, me cilësi në ambient më të sigurtë. Ne ofrojmë zgjedhje softuere e cila do t'ju ndihmojë të optimizohet sigurimi i dokumentave Tuaja ose dizajnet Tuaja egzistuese të përshtaten në nivelin më të lartë të mbrojtjes.


Ofrojmë zgjedhje të jashëzakonshme të sigurimit ndaj shtypit për materijalet e votimit për zgjedhjet, çertifikatat e lindjes, diploma, indeksa, legjitimitete, bileta për lloto, gërvishtëse, materijale kontrolluese, vauçera, bileta dhe lloje të ndryshme të dokumentave sekrete.

MATERIJAL REKLAMUES

Ofrojmë spektrin e gjerë të mundësive për shtypje të materijaleve reklamuese të cilat do ti kënaqin nevojat Tuaja për marketing. Ne mundemi të Ju ndihmojmë ta promovoni biznesin Tuaj, duke ju ofruar shërbim komplet për përpunimin e : librave, prospekteve, posterave, fluturakeve, katalogjeve, broshurave, pllaktave, fletore shënimesh etj.

ETIKETA

Ofrojmë dhe përpunimin e llojeve të ndryshme të etiketave dhe mbulesave me dimenzione të ndryshme sipas ideave dhe dimenzioneve Tuaja.

Kiro Dandaro Icon

SHËRBIME

STUDIO DIZAJNI

Ekipi Jonë dizajnerik është i përbërë nga dizajnerë kreativ, komunikativ dhe të veçantë, të cilit do t'ju mundësojnë spektër të gjerë të dizajnit dhe shërbimit grafik. Qëllimi Jonë kryesor është ta gjallërojmë vizionin Tuaj. Prej fillimi deri në fund, stafi Ynë me përvojë do ta krijojë dizajnin të cilin Ju e dëshironi dhe i cili do Ju japë përparsi para konkurencës tuaj.

PREGATITJE GRAFIKE

Duke përdorur tehnologjinë më të re bashkëkohore, deri tash kemi dizajnuar dizajne më të ndryshme për: kartvizita, broshura, fletëpalosje, parulla, revista, magazina, kataloge, amballazha për prodhimet e industrisë ushqimore dhe joushqimore, kimike, farmaceutike dhe shumë industri të tjera

Kiro Dandaro Icon

SHEMBULLA

└ g a l e r i ┘

USHQIM I NGRIRË © fоtо

Folia duhet të duroj manipulimin e prodhimit të ngrirë dhe të furnizojë mbrojtje nga hyrja e aromave të jashtme. Nvarësisht nga prodhimi i cili paketohet, afati i tij i zgjatjes dhe lloji i pakerkës, përdoren kombinime të polipropilenit ose poliester me polietilen. Shtresa e fundit e metalizuar prap e thekson dizajnin dhe e dallon prodhimin nga të tjerët të konkurencës.

SNEK © fоtо

Më i shpërndari lloj i folisë, më i vjetër në programin tonë. Por tash edhe me mundësi për mbrojtje plotësuese të prodhimit nga oksigjeni ose lagështija, për çipsat që të jenë të freskët sikur të jenë të paketuar tash. Nga varijantet me polipropilen të metalizuar ku dizajni e mer shkëlqimin të plotë, deri në transparitet ose mat polipropilen, ku efekti i letrës e bën paketimin ekskluziv.

FOLI SHUMËSHTRESORE © foto

Mbrojtja e prodhimit, si dhe pamja solide e prodhimit të paketuar në rraftet, inponojnë përdorimin e folive shumështresore. Kombinimet nvaren nga lloji i prodhimeve, mbrojtja të cilën ai prodhim e kërkon, dizajni e tj.

VAKUM FOLIA- MAP FOLIA BARIERE © fоtо

Prodhimet e ndryshme të cilat kërkojnë mbrojtje adekuate nga prezenca e ajrit kanë nevojë për vakuim, kurse nvarësisht nga prodhimi dhe destinimi, të mundëshme janë disa kombinime të folive, në dy ose tre shtresa, me ose pa alumin ose poliamid.

QESE ME NGJITËSE QENDRORE OSE MËNJANORE © foto

Mbasi folia do të jetë e shtypur dhe e laminuar, ne ju ofrojmë edhe prodhimin e qeseve , nese ajo është paramendimi i klientëve tanë. Prodhojmë qese me madhësi dhe ngjyrë të ndryshme, të cilat e ndihmojnë vazhdimin e afatit të zgjatjes të prodhimit.

DETERGJENTE DHE © fоtо

Përdoren materijale mjaft elastike, me trashësi adekuate, të cilat nuk lejojnë dëmtimin e paketimit. Kurse në detin e prodhimeve të ngjajshme, prodhimi juaji do të afirmohet me shtypin të qartë.
PALLOMA TË LAGTA-Gjithsesi, e nevojshme është ta ruajnë aromën dhe lagështinë ashtu sikurse të jenë sot të paketuara. Por edhe folia t'i durojë hemikalet që përdoren në këtë industri.

CUT & STUCK © fotо

Nëse etiketerja Juaj është model më i vjetër, kurse Ju dëshironi etiketë e cila nuk është nga letra, por nga polipropileni, ne e orfojmë edhe atë zgjedhje. Nuk është e domosdoshme ta ndëroni etiketeren me të re, me paisje të shtrenjtë, mjafton vetëm ta ndryshoni materijalin te i cili shtypni. Përparësija në krahasim me etiketën nga letra është në qëndrueshmërin e polipropilenit te lëngjet, grisja dhe lagështija.

PAKETIM VEÇ E VEÇ © fotо

Prodhoni bonbone ose karamela?! Nevojitet paketim veç e veç i secilit nga këto prodhime, që të mbrohet prodhimi nga ndotja. Për pakerë me shpejtësi të madhe, kemi në disponim lloje të ndryshme të materijaleve. Pjesë e pa rrethuar duke mbështjellur veç e veç bonbonet ose karamelet. Gjithashtu edhe duke paketuar goma përtypse.

ETIKETA VETNGJITËSE © fotо

Shtypi në llojet e ndryshme të materijaleve vetngjitëse, me bazë të ndryshme, maksimalisht deri 8 ngjyra, me mundësi për shtypje në njërën ngjyrë të ngjitëses ose bazës, si dhe me mundësi për të aplikuar prarim të ftohtë.

USHQIM I NGRIRË (akullore) © foto

SHTYPI OFSET © foto

Shtypi ofset paraqet metodë e shtypit me të cilin prodhohet cilësi e lartë dhe shtyp afatgjatë. Dizajni kompjuterik i pregatitur me kujdes përçohet mbi pllakat e metalit me përdorimin e CTP tehnologjisë për zhvillimin e pllakave, ashtuqë i njëjti përçohet në Roler dhe mbas në letër. Disponojmë me ofset makinat e shtypit të cilat ofrojnë shtypin në 6+1, 4 dhe 2 ngjyra, me trashësi dhe dimenzione të ndryshme të letrës. Disponojmë me makina automatike lineare për prodhimin e kopertinave të forta, makina për përpunimin e shtypit sitë.

MATERIJAL REKLAMUES © fotо

Ofrojmë spektrin e gjerë të mundësive për shtypje të materijaleve reklamore të cilat do ti kënaqin nevojat Tuaja për marketing. Ne mundemi t'ju ndihmojmë ta promovoni biznesin Tuaj, duke ju ofruar shërbim komplet për përpunimin e : librave, prospekteve, posterave, fluturakeve, katalogjeve, broshurave, pllakteve, fletoreve për shënime etj.

SHTYPI I SIGURUAR - Mbrojtja e dokumentave tuaja

Diploma, dëftesa, çertifikata nga librat amz, indekse, legjitimacione, materijale votuese, pulla kontrolluese, fletëza bingo, gërvishtëse, holograme, numerimi NGJYRA MBROJTËSE/ HOLOGRAME/ LETËR/ BAZA E TË DHËNAVE

Kiro Dandaro Icon

TEHNOLOGJI

Me historin të saj të pasur në prodhimin e kualitetit- të lartë botues, kalimin e përhershëm e të të priturave nga klientët, sot Shtypshkronja u ngrit në nivel të lartë në Industrin grafike. Sot Shtypshkronja e përfaqson Industrin grafike në Republikën. Duke punuar sipas parimeve bashkëkohore në teritorinë në më shumë shtete ballkanike dhe shtetërore, Shtypshkronja e vendosi dhe e mirmbajti qëllimin afatgjatë, e ajo është mbajtja e pozitës lidere në tregun, sjellje të ndërgjegjëshme dhe përgjegjëshme, si dhe mardhënie profesionale ndaj konsumuesve. Disponojmë me tehnologji bashkëkohore, i ndjekim të arriturat e nivelit europian dhe botëror në industrin grafike.

Tentojmë të sigurojmë cilësi të lartë te prodhimeve tona nëpërmjet përdorimit dhe kombinimit të tehnologjive me sofistikim të lartë, që përkasin në buxhetin të klientëve tanë dhe afateve të dhëna nga to. Tentojmë ta arrimë besimin dhe lojalitetin ndaj klientëve tanë. Jemi krenar për atë që sot paraqet Shtypshkronja dhe punojmë me shumë mund që ta mirmbajmë atë traditë, me funkcionimin që më së tepërmi i kënaq nevojat e konsumuesve. Jemi krenar në faktin që jemi një nga kompanitë e rralla me listë referentuese në nivel lakmues, që flet vetë për vete.

SHTYP I THELLË/ BAKRO

• 2 Makina për shtyp të thellë
• Gjerësija maksimale e shtypit deri 1300mm
• Numri maksimal i ngjyrave 9
• Vendosja e kërqeles të ftohtë në vizë
• Mundësi për shtypje në sfond deri 3 ngjyra
• Mat lustrim i sipërfaqes në regjistër

SHTYPI FLEKSO

• 3 makina për shtypin flekso, cilindër qendror (CI)
• Numri maksimal i ngjyrave 8
• Gjerësi maksimale e shypit 1000mm
• Hapë maksimale 700mm

FLEKSO UV SHTYPI- ETIKETA VETNGJITËSE

• Maksimalisht deri 8 ngjyra duke kyçur edhe lustrimin
• Vendosja e prarimit të ftohtë
• Shtypja e një ngjyre të ngjitëses ose bazës
• Shtypja e materijaleve me bazë të ndryshme

MAKINA PËR LAMINIM

• pa tretës
• me tretës
• Gjerësia maksimale deri 1300mm

MAKINA PËR PRERJE NË GJATËSI

• Dijametër maksimal deri 600mm
• Dijametër i brendëshëm i hilznës 70, 76 dhe 152mm (për 70mm, dijametër maksimal deri 450mm)
• Gjerësi maksimale për prerje 25mm

PAJISJE TJETËR

• Makina për përpunimin e qeseve
• Makinë për përpunimin e kapakëve nga alumini
• Makinë për përpunimin e Cut & Stack etiketave

LABORATORI PËR SIGURIMIN E USHQIMIT

PREGATITJE

PËRFUNDIM

SHTYPI OFSET

AMBALAZHË FLEKSIBILE

SHTYP I SIGURUAR

CILËSI E LARTË

Kiro Dandaro Icon

MAKINA

└ g a l e r i ┘

Flekso BOBST © foto

Flekso Ngjitëse BOBST © foto

CTP ESKO © fotо

CTP NX KODAK © foto

Bakrо BOST © foto

>OFSET KBA (6 ngjyra + llak) © foto

Makina për qese © foto/h4>

Përzierës © foto

Kiro Dandaro Icon

PËR NE

─ EKIPI YNË ─

Të shoqëruar, të kualifikuar në nivel të lartë, të motivuar dhe persona të kushtuar do ti takoni në kompanin tonë. Ne i kushtuam vëmendje detajeve dhe tentojmë përsosmërinë. Me kontinuitet investojmë tek të punësuarit, për ti përmirsojmë shkathtësit e tyre. Kënaqemi me të që e punojmë, që vërtetohet me kualitetin e asaj që e prodhojmë.

─ ATË QË E PREMTOJMË ─

Arritja e vendimeve më të mira të shtypit është sfida tonë kryesore. Çdo herë jemi të gatshëm nëpërmjet këshillave profesionale, miqësore dhe të shpejta për të dalë në disponim konsumuesve. Partnerët tanë afaristë i trajtojmë me respekt, besim dhe kushtim dhe me ta i mirmbajmë mardhënijet të afërta miqësore, te të cilët dominon ndjenjë e thellë e lojalitetit.

PROVOENI SHTYPIN ME CILËSI MË TË LARTË DHE BËNI DALLIMIN!GJAT VITEVE

70 VJET
─ KOMPETENCË DHE PËRVOJË ─

Historija e Shtypshkronjës, e cila në bazë është histori me veprimtari grafike në Republikën e Maqedonisë, filloj me punë në 12.11.1944, vetëm tetë ditë pas çlirimit të Manastirit. Filloi si puntori zejtarike me 22 të punësuar, që për gjashtë dekada të mbij në industri bashkëkohore grafike, te e cila egzistojnë rreth 200 të punësuar, nga sferat dhe profilet e ndryshme. Në vitin1948 Shtypshkronja u transformua në ndërmarrje industrijale, te e cila prej vitit 1950 është kyçur vetëqeverisja puntorike. Deri në fillimin e viteve 70-ta ka zhvillim të pavarur, ashtuqë që transformohet në Organizatë Themelore për punë të bashkuar ,,Kiro Dimitrovski Dandaro" , në kornizë të organizatës puntorike Enti grafik i Manastirit. Në fillim të viteve 90-ta, në proçesin e tranzitimit të kapitalit shoqëror, u rrit në Shoqëri aksionerike, në të cilën formë me sukses daton deri në sot. Prej fillimit të vet, deri në sot Shtypshkronja e ruajti kontinuitetin e zhvillimit, të formuara janë kushte sipërfaqsore, kadrike dhe tehnologjike, të cilat i mundësojnë zhvillim dhe prosperitet të përhershëm.

​ ​ ─ EMRI ─

Kiro Dimitrovski Dandaro ishte punëtor grafik, luftëtar i vërtetë, dashamirës dhe humanist. Ai bën pjes ndërmjet plejadës luftëtar të cilët e dhanë jetën të tyre për lirinë dhe zhvillimin e vendit të tyre. Sot ai paraqet simbol për të punësuarit në Shtypshkronjën dhe i gjith kolektivi ndaj tij e shpreh respektin të veçantë.SHTYPSHKRONJA SOT

Me historin të saj të pasur në prodhimin e kualitetit- të lartë botues, kalimin e përhershëm e të priturave nga klientët, sot Shtypshkronja u ngrit në nivel të lartë në Industrin grafike. Sot Shtypshkronja e përfaqson Industrin grafike në Republikën. Duke punuar sipas parimeve bashkëkohore në teritorinë në më shumë shtete ballkanike dhe shtetërore, Shtypshkronja e vendosi dhe e mirmbajti qëllimin afatgjatë, e ai është bashkim i pozitës lidere në tregun, sjellje të ndërgjegjëshme dhe përgjegjëshme, si dhe mardhënie profesionale ndaj konsumuesve. Kemi në dispozicion tehnologji bashkëkohore, i ndjekim të arriturat e nivelit europian dhe botëror në industrin grafike. U ofrojmë shërbime të plota (full service) në pjesën e:

· Pregatitje [Prepress]
· Përfundim [Postpress]
· Shtypi offset [Offset Printing]
· Shtyp i Siguruar [Security Printing]
· Ambalazhë Fleksibile [Flexible Packaging]


Tentojmë të sigurojmë cilësi të lartë te prodhimeve tona nëpërmjet kombinimit të tehnologjive me sofistikim të lartë, që përkasin në buxhetin të klientëve tanë dhe afateve të dhëna nga to. Tentojmë ta arrimë besimin dhe lojalitetin ndaj klientëve tanë.

Krenar jemi në të që sot paraqet Shtypshkronja dhe punojmë me shumë mund që ta mirmbajmë atë traditë, me funkcionimin që më së tepërmi i kënaq nevojat e konsumuesve. Krenar jemi në faktin që jemi një nga kompanitë e rralla me listë referentuese në nivel lakmues, që flet vetë për vete.


Kiro Dandaro Icon

RISI

GRAFIKUM

Kodak NX Wide 4260 Instaliran u Makedoniji

Коdak, Kiro Dandaro

Kompanija Kiro Dandaro iz Bitolja, na daleko poznat u proizvodnji fleksibilne ambalaže, uveo je u proizvodnju još jedan NX sistem i to NX Wide 4260, prvi takav instaliran u Makedoniji... [+ link]

ESKO

HD FLEXO Certification

Esko, Kiro Dandaro

HD Flexo is the new standard for flexo quality. Companies that are HD Flexo certified are among the best in their field. These companies are constantly innovating to offer the very best in flexo quality... [+ link]

ECM

Economic Chamber of Macedonia - Certification

Economic Chamber Macedonia, Kiro Dandaro

Economic Chamber of Macedonia certifies that the company owning this website, satisfies the criteria for certification. Certification basis is credit report and regular monitoring from COFACE credit reporting house... [+ link]

SEENEWS

Macedonia's Kiro Dandaro gets 1.5 mln euro Printing Equipment – Econ Chamber

See News, Kiro Dandaro

Macedonian printing company Kiro Dandaro has increased its production and export capacity after getting new equipment worth 1.5 million euro ($1.96 million), the country's economic chamber said... [+ link]


Kiro Dandaro Icon

KONSUMATOR

 • We cooperate with Kiro Dandaro since 2008 as our major supplier with flexible packaging to food and nonfood category. Their commitment to quality, fast deliveries and proactive approach to every our demand makes us feeling comfortable into this cooperation. Together forward to new challenges!

  Kiro Dandaro Icon
  Labinot Gruda Business Development Director
  Bibita Group, Kosovo
 • Долгите години на соработка помеѓу "Кожувчанка" и "Киро Дандаро" го докажува нашето задоволство од оваа компанија. Од спремноста да реагираат на кратките рокови, до квалитетот кој го нудат, вработените од "Киро Дандаро" се секогаш тука да одговорат на нашите барања. Компанијата "Кожувчанка" секогаш се стреми кон квалитет на своите производи и понудувачка, и е во тренд со светските новитети и случувања, затоа изборот на соработниците како "Киро Дандаро" треба, и е на исто ниво.

  Kiro Dandaro Icon
  Blazhe Chuparkoski Chief of Marketing Department
  Kozuvcanka LTD, Macedonia

Kiro Dandaro Icon

KONTAKT

Kontaktoni me ne që sot, Ju jemi në dispozicion për çdo lloji të shtypit me cilësi më të lartë.


ADRESA

SHA Kiro Dandaro
Banica 3
7000 Bitola
Maqedoni

TELEFONA

+ 389 47 237 448
+ 389 47 223 792

E-POSTA

sales@kirodandaro.com.mk